Zygopalme Gordon, Mawatari & Kajihara, 2002

Type species: Eurystomella crystallina Gordon, 1984

This genus includes the species:

Zygopalme crystallina (Gordon, 1984) Recent Kermadec Islands WoRMS 466973
[Zygopalme crystallina]
Zygopalme crystallina
(thanks to Dennis Gordon, NIWA)

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 26th December 2002
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/eurystomellidae/zygopalme.html