Fulgurella Grischenko, Gordon, & Melnik, 2024

Type species: Fulgurella marina Grischenko, Gordon, & Melnik, 2024

This genus includes the species:

Fulgurella marina Grischenko, Gordon, & Melnik, 2024 Recent Pacific Clarion-Clipperton FZ WoRMS 1748085


Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/fulgurellidae/fulgurella.html