Petalostegidae Gordon, 1984

This family includes the genera

  1. Chelidozoum
  2. Petalostegus
[Chelidozoum vespertilio] [Petalostegus bicornis]
Chelidozoum vespertilio Petalostegus bicornis

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List

Edited by Phil Bock
Modified on 14th September 2000
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/petalostegidae/index.html