Saevitella Bobies, 1956

Type species: Saevitella inermis Bobies, 1956

This genus includes the species:

  1. Saevitella brevis
  2. Moissette, 1988 Neogene Miocene Messinian Algeria WoRMS 1407935
  3. Saevitella inermis
  4. Bobies, 1956 Miocene Austria WoRMS 1407936
  5. Saevitella jejuensis
  6. Yang, Seo & Gordon, 2018 Recent Northwest Pacific Korea WoRMS 1255148
  7. Saevitella peristomata
  8. (Waters, 1899) Recent Atlantic Madeira WoRMS 596739
  9. Saevitella renemai
  10. Di Martino & Taylor, 2015 Neogene Miocene Burdigalian Indonesia Kalimantan WoRMS 1407937
[Saevitella inermis]
Saevitella inermis
(thanks to Dennis Gordon and NIWA).

Home Page Systematic Family List Alphabetic Family List Family Page

Edited by Phil Bock
Modified on 25/09/2015
Modified on 25/5/2018 (Added S.jejuensis)
Modified on 22/6/2020 (Added WoRMS links)
This URL is http://bryozoa.net/cheilostomata/hippopodinidae/saevitella.html